Strona główna1 » Regulamin
KONTAKT
+48 694282762
sklep@proseccobox.pl

Regulamin

Regulamin sklepu

I. Pojęcia

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Sklepie Dom Whisky;

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Jastrzębiej Górze, przy ul. Rozewskiej 6, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.sklep-domwhisky.pl;

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KM Sp. Z o.o., w Grabówce, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Grabówce przy ulicy Modrzewiowej 67.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Platforma– elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.proseccobox.pl

1.11 Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy znajdującej się na www.proseccobox.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy, prowadzony jest przez KM Sp. Z o.o z siedzibą w Grabówce

2.4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy;

b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Platformy;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Platformy.

2.5. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Chrome w wersji 49 i wyższych

b) Firefox w wersji 43 i wyższych

c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych

e) Opera w wersji 36 i wyższych

f) Safari w wersji 4 i wyższych

g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

h) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies

2.6. W celu korzystania z Platformy Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KM Sp. Z o.o. dokonuje sprzedaży wyłącznie rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Informacje o Towarach zawarte na Platformie Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.11. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, literatury tematycznej oraz akcesoriów związanych z powyższymi.

 

III. Zasady korzystania z Platformy

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia KM Sp. Z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. Km Sp. Z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji na Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez KM Sp. Z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Km Sp. Z o.o..

d) nie ukończył 18 roku życia.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Km Sp. Zo.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych na Platformie, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Km Sp. Z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową www.proseccobox.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

4.5. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Km SP. Z o.o. Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Grabówce,ul.Modrzewiowa 18 15-523

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 

V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Grabówce, ul.Modrzewiowa 18

5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Grabówce, ul.Modrzewiowa 18

5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia KM Sp. Z o.o. do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia KM Sp. Z o.o do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia KM Sp. Z o.o do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

5.7. KM Sp. Z o.o zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Bank PKO S.A. PL 53 1020 1332 0000 1902 0876 7115

b) płatnością w systemie PayU Polska,

c) kartą płatniczą w systemie MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar,

d) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec KM Sp. Z o.o w Grabówce elektronicznie na adres e-mail: sklep@proseccobox.pl.

7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na Platformie wzoru formularza.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.

7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.

7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: KM Sp. Z o.o. , ul.Modrzewiowa 18, 15-523 Grabówka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 

VIII. Rękojmia za wady

8.1. KM Sp. Z o.o, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepproseccobox.pl. KM Sp. Z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. KM Sp. Z o.o nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

 

 


Przejdź do strony głównej
Czy masz 18 lat?
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
TAK NIE